Privacyverklaring Leespraktijk Leusden

december 2021

Leespraktijk Leusden komt in aanraking met persoonsgegevens van mensen en leerlingen met en voor wie wij werken. Wij respecteren deze privacy en gaan, ook in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. In deze privacy statement vind je meer informatie over hoe Leespraktijk Leusden dit doet. Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke is Ellen Jumelet, eigenaar van Leespraktijk Leusden, gevestigd in Leusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63305100.

Persoonsgegevens verzamelen via website
Op de website kan gebruik gemaakt worden van een contactformulier. Hier worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam en e-mailadres. De gegevens die via een formulier worden gedeeld, komen rechtstreeks binnen in de mailomgeving en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor het formulier is ingevuld. Leespraktijk Leusden gebruikt alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Functionele cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten werken. Een cookie is een klein tekst bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. Alle informatie die eerder door uw computer is opgeslagen kunt u zelf verwijderen. 

Persoonsgegevens verzamelen
Bij een intakegesprek verzamelt Leespraktijk Leusden schriftelijk persoonsgegevens. Mocht het na een intake niet tot een traject komen, dan verdwijnen deze verzamelde gegevens uit het systeem van Leespraktijk Leusden. Als er ingestemd wordt met een traject door ouders en/ of school, worden de volgende gegevens verwerkt en bewaard:

Leerlingen

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer
 • Groep van de leerling
 • Medische gegevens, waaronder informatie over:
 • bijzonderheden over de bevalling;
 • kinderziekten;
 • eten en drinken, slapen;
 • medicijngebruik, dieet;
 • eventuele problemen met het leren praten;
 • problemen met zien en/of horen;
 • bijzondere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn;
 • bijzonderheden in de gezinssituatie of het voorkomen van leerproblemen in de familie.
 • Gegevens van schoolvorderingen, waaronder informatie over:
 • Doublure;
 • leerproblemen, (aard, duur en hulp tot nu toe);
 • het al dan niet hebben van een PGB of zorgarrangement;
 • verslagen van zorgverleners met naam zorgverlener en gegevens die op het verslag staan
 • vermeld (meestal adres en telefoonnummer, e-mailadres);
 • samenstelling gezin, ouders met naam, broertjes, zusjes met naam.
 • aangegaan en het intakeformulier. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende
 • doeleinden:
 • Uitvoering van de remedial teaching;
 • Om informatie toe te sturen en contact op te nemen;
 • Het opstellen van een onderzoeksverslag;
 • Het opstellen van adviezen voor begeleiding;
 • Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school;

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan Leespraktijk Leusden geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en/of geen adviezen leveren.

Contactpersonen van de school
Via een toestemmingsformulier worden ook persoonsgegevens van contactpersonen van de school verwerkt. Deze worden verkregen via de ouders van de leerling. Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens zijn nodig en worden gebruikt om contact op te nemen met de school van de leerling. Leespraktijk Leusden heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken voor dit doeleinde, namelijk om de overeenkomst met de ouders van de leerling mogelijk te maken. Zonder deze gegevens kan er minder goed remedial teaching worden geboden, minder goed onderzoek worden gedaan of advies worden geleverd. Leespraktijk Leusden heeft een afweging gemaakt tussen het privacybelang en dit gerechtvaardigde belang.

Bewaartermijnen

 • De gegevens van de leerlingen blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject, zowel schriftelijk als digitaal. Na een traject met particulieren en scholen zullen de gegevens van leerlingen zowel schriftelijk als digitaal nog 5 jaar bewaard blijven (conform de richtlijn van de beroepsgroep van remedial teachers). Leespraktijk Leusden houdt zich aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.
 • Na afloop van het begeleidingstraject worden de gegevens van de contactpersoon van de school binnen 30 dagen verwijderd.

Informatie aan derden
Informatie aan derden vindt alleen plaats indien toestemming is gegeven door betrokkenen. Het kan voorkomen dat Leespraktijk Leusden gebruik maakt van computerprogramma’s via internet om leerstof te oefenen thuis of op school. Soms wordt hier een account voor de leerlingen op aangemaakt. Hier worden alleen die gegevens doorgegeven die nodig en relevant zijn om met het programma te werken.

Beveiliging
Bij wet wordt verlangd dat gegevens beschermd worden. Leespraktijk Leusden is gebruiker van de provider Hostnet. Met Hostnet is een verwerkersovereenkomst getekend met het oog op de AVG. Overeenkomsten, handelingsplannen en evt. aantekeningen die met toestemming van ouders en scholen zijn opgeschreven, worden bewaard op de harde schijf van de computer van Leespraktijk Leusden. Leespraktijk Leusden is een eenmanszaak. Dat houdt in dat alleen de eigenaar, Ellen Jumelet, toegang heeft tot computer en telefoon. Deze zijn beveiligd met een code. De computer is beveiligd met encryptie. De website maakt gebruik van een SSL-certificaat. Dit is te herkennen aan het slotje voor de URL. De schriftelijke informatie wordt bewaard door Leespraktijk Leusden in een kast met een slot. Alleen Leespraktijk Leusden heeft de sleutel van deze kast. Men mag er gerust op zijn dat Leespraktijk Leusden niets van de persoonlijke gegevens deelt met anderen zonder toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt van de fiscus of er een gerechtelijk bevel voor is.

Wijzigingen privacyverklaring
Indien nodig wordt deze privacyverklaring aangepast. De datum bovenaan het document geeft aan wanneer het aangepast is.

Rechten
Het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft men te allen tijden. Leespraktijk Leusden mag hierover worden aangesproken. Neem persoonlijk of via de mail contact op: info@leespraktijkleusden.nl. Mocht u het niet eens met de handelingen zoals hierboven beschreven, dan kunt u te allen tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.